Informace Základní školy Josefa Bublíka, Bánov vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

A) Údaje o jmenování ředitele školy

Ředitel školy: Mgr. Jiří Suchý

Do funkce jmenován 1. 7. 1992 v souladu s ustanovením §6 odst.4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Ve funkci potvrzen 21. 10. 1998 ředitelem Školského úřadu
v Uherském Hradišti na základě hodnocení práce ředitele školy a školského výchovného zařízení dle pokynu MŠMT č.j. 11 639/98-25.

B) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

Je dáno §3 zákona č. 564/1990 Sb. ve znění zákona č. 190/1993 Sb, ve znění zákona č. 256/94 Sb, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

C) Pracovníci určení k poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Mgr. Jiří Suchý - ředitel školy, tel./fax: 572 646 230, E-mail: jiri.suchy@zsbanov.uhedu.cz nebo info@zsbanov.uhedu.cz
druh informace: učební plány školy, učební osnovy, odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy, výchovná problematika (po konzultaci s třídním učitelem a výchovným poradcem), rozpočtové výdaje školy, personální obsazení výuky, archivace dokumentů o absolvování školy

Mgr. Vlastimil Ondra - zástupce ředitele školy, tel. 572 646 270, fax 572 646 230, E-mail: 888@zsbanov.uhedu.cz
druh informace: rozvrh výuky, učební plány a osnovy, materiálně technické vybavení školy, organizace zápisu do
1. ročníku, mimoškolní činnost školy

Mgr. Zdeňka Suchá - výchovný poradce tel./fax 572 646 230, E-mail: zdenka.sucha@zsbanov.uhedu.cz
druh informace: vývojová problematika žáka, volba další studijní dráhy

Iva Hanyšová - hospodářka a účetní školy tel./fax 572 646 230, E-mail: info@zsbanov.uhedu.cz
druh informace: o účetní agendě školy ve smyslu vyhl. 563/91 Sb. a vyhlášky 150/91 Sb., o potvrzení studia žáka,
o korespondenci styku školy s veřejností, o učebním fondu školy, o provozu školy

D) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, kam a v jaké lhůtě

1) proti rozhodnutí o zařazení žáka do 1. ročníku, do 15 dnů ode dne doručení k Obecnímu úřadu Bánov prostřednictvím ředitelství školy
2) proti rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, do 15 dnů ode dne doručení k Obecnímu úřadu Bánov prostřednictvím ředitelství školy
3) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti k řediteli školy, v případě, že se sám rozhodne vyhovět. V případě, že ředitel sám nerozhodne, předloží odvolání správnímu orgánu nejblíže vyššího stupně a tento odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

E) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovený vyhláškou č. 150/1958 

- přijetí písemné stížnosti, evidence (přidělení jednacího čísla)
- v případě ústního podání (telefonicky, přímým stykem, e-mailem) výzva stěžovateli k písemnému podání stížnosti, popř. sepsání zápisu
- rozhodnutí ředitele, zda lze stížnost přešetřit (obsah stížnosti a její řešení je nebo není v kompetenci ředitele, resp. pracovníka pověřeného k řešení stížností) do 10 dnů (§6 odst. 3)
- pokud ano - potvrdit stěžovateli do 5 dnů ode dne doručení příjem stížnosti (§6 odst. 4) a bez průtahů stížnost prošetřit
- pokud ne - předat stížnost do 5 dnů ode dne doručení kompetentnímu orgánu k vyřízení stížnosti a vyrozumět stěžovatele o tomto předání
- v případě řešení stížnosti ředitele vyslechne v procesu šetření stěžovatele, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje (§8 odst.2), 
- o ústních jednáních při šetření se pořídí zápis (§9)
- po šetření posoudit stížnost v jednotlivých bodech jako oprávněnou, částečně oprávněnou, neoprávněnou, neprokazatelnou nebo bezpředmětnou
- do 30 dnů ode dne doručení stížnosti prokazatelně seznámit stěžovatele s výsledky šetření v jednotlivých bodech stížnosti, popř. ho seznámit s učiněnými opatřeními k odstranění závad (§10 odst.1)

F) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. 

- písemnou žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá administrativní pracovník školy, který provede její zaevidování a neprodleně ji předá řediteli školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupci ředitele nebo pracovníkům
k vyřízení žádosti o poskytnutí informace
- ředitel školy zajistí, aby údaje v evidenci žádostí byly chráněny dle zákona č. 256/1992 Sb. 
- ředitel školy posoudí, zda nejde o informaci, na níž se vztahuje omezení práva na poskytnutí informace (zákon
č. 148/1998 Sb, nařízení vlády č. 246/1998 Sb., zákon č. 256/1995 Sb., občanský zákoník)
- v případě odmítnutí poskytnutí informace vydá ředitel školy rozhodnutí o neposkytnutí informace dle §15 zákona
č. 106/1999 Sb.
- ředitel školy stanoví způsob, jakým bude ve věci poskytnutí informace postupováno, jak a k jakému datu bude žádost vyřízena

G) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

- zákon č. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů o státní správě a samosprávě ve školství
- zákon č. 29/1984 Sb. ve znění pozdějších předpisů o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím
- vyhláška č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
- vyhláška č. 291/1991Sb. ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o základní škole ve znění zákona
č. 138/1995 Sb.
Uvedené právní normy jsou k nahlédnutí u hospodářky školy v pracovních dnech, a to od 9.00 do 14.00 hod.

H) Sazebník úhrad za poskytování informací 

vyhledávání archivovaných informací .............................................................50,00 Kč

pořízení kopií (A4).........................................................................................2,50 Kč

odeslání informací žadateli ..........................- sazba určená Českou poštou + 10,00 Kč

odeslání e-mailu .........................................................................................20,00 Kč

Správní poplatky jsou příjmem školy.
Při osobním vyzvednutí informace uhradí žadatel poplatek u hospodářky školy, a to proti příjmovému dokladu.
Při písemném styku uhradí poplatek složenkou před zasláním informace.

I) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. zveřejní každoročně do 1. března následujícího kalendářního roku výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti v poskytování informací. Výroční zpráva bude veřejně přístupná a uložená k nahlédnutí na ředitelství školy.

V Bánově 1. února 2000                                                                                       Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy