Projekt MIŠ

          Zmapováním situace na naší škole jsme zjistili, že ne všechny děti zde zažívají pohodu a považují prostředí ve škole bezpečné. Každý z vyučujících i z dětí by si měl všímat, co se kolem něj děje a pomoci těm, kteří to potřebují. Odbornou pomoc mohou poskytnout jen učitelé, kteří budou dostatečně informováni o dané problematice. Proto ředitel školy využil nabídky a přihlásil školu v roce 2005/2006 do projektu "MIŠ" (minimalizace šikany), který pořádalo občanské sdružení AISIS Kladno. Zadavatelem byla a projekt financovala Nadace Eurotel a garantem projektu jsou psychologové Michal Kolář a Věra Kramerová. Cílem projektu bylo snížení výskytu šikany na školách. Tento projekt absolvovalo devět škol a byl plánován na tři roky. Je postaven na třech pilířích.
           Prvním pilířem je vzdělávání učitelů. Druhou částí projektu je pomoc zapojeným školám při zavádění speciálního programu proti šikaně - škola bude mít k dispozici lektorku, která se o školu bude starat a učitelům poskytovat konzultace. Třetím pilířem je vzájemná spolupráce mezi školami, která by měla vyvrcholit uspořádáním větší konference.
           Vzdělávání učitelů již bylo v daném školním roce zahájeno a účastnil se jej 12-členný tým - složen z ředitele, zástupkyně, třídních učitelů 2. stupně a třídní učitelky 5. ročníku. Tým absolvoval celkem 5 školení.
          První z nich proběhlo 16. - 18. 9. 2005 v Čelákovicích. Byli jsme rozděleni po dvou do 6 skupin, z nichž jednu tvořili ředitelé a jejich zástupci a další skupiny zbývající pedagogové. Každá skupina měla asi 18 členů a pracovala pod vedením 2 lektorů.
           Druhé školení se uskutečnilo ve dnech 7. - 9. 10. 2005 rovněž v Čelákovicích. Obě školení byly zaměřeny v duchu programu "Dokážu to" - na komunikaci, sebepoznávání a spolupráci skupiny. Některé skupiny už i diskutovali o problematice šikany - jaký je rozdíl mezi škádlením a šikanováním, co udělat pro to, aby se žáci, ale i učitelé cítili ve škole bezpečně.
           Třetí školení se uskutečnilo ve dnech 24. - 26. 3. 2006 v Luhačovicích. Bylo už více zaměřeno na šikanu - stádia šikany, různé případy šikany, první pomoc při šikanování, modelové situace, ...
           Čtvrté setkání se uskutečnilo v Luhačovicích ve dnech 7. - 9. 4. 2006. V pátek od 17 do 21 hodin jsme pracovali v barevných skupinách. Zabývali jsme se různými metodami určenými k sebepoznávání, k monitorování vztahů ve třídě, k práci s emocemi, k popisu sociálních interakcí. V sobotu jsme byli rozděleni do skupin již podle škol. Každé škole byl přidělen lektor - naší škole pí. Milena Mikulková z Veselí nad Moravou. Spolu s ní jsme vytvářeli preventivní program školy proti šikaně. V neděli byly spojeny vždy 3 školy. K naší škole byla přiřazena ZŠ Slatiňany a ZŠ Hanspaulka Praha (vesnická, městská a škola z velkoměsta). Navzájem jsme si mezi sebou prezentovali organizaci ve školách a vytvořené programy proti šikaně.
           Jelikož každá skupina měla jiného lektora, tak dané školení bylo pro některé učitele více zajímavé a poučné, pro jiné zase méně. Každá dvojice lektorů to totiž pojala trochu jinak.
           Po čtvrtém setkání učitelé, kteří se zapojili do projektu, předávali zkušenosti učitelům, kteří daným programem neprošli - ať už se jednalo o praktické zkušenosti, pracovní listy či teorii k dané problematice.

           V roce 2006/2007 začala s naší školou spolupracovat pí. Mikulková - sociální pedagog, jejímž úkolem bylo pomoci třídním učitelům při práci v problémových třídách. Pí. Mikulková škole poskytla určitý počet hodin na monitoring v jednotlivých třídách - navštívila třídy - odkryla některé problémy nebo viděla problém chování z jiného pohledu - vyučujícím poradila, jak problém řešit, jak dál pracovat s žákem, ... Konzultantka během práce na naší škole poskytla i individuální konzultace rodičům některých problémových žáků.

           Dalším úkolem pí. Mikulkové byla práce v užším realizačním týmu - pí. Milena Mikulková, Zdeňka Suchá (VP), Jarmila Kolková (ZŘŠ), Martina Pavlíčková (MP), Lenka Svobodová (I. st.).
Hlavními úkoly týmu bylo:           Během druhého pololetí všichni pedagogové prošli seminářem na téma "Třídní učitel jako spolutvůrce sociálního klimatu třídy", který vedla pí. Mikulková. Společně jsme rozebírali témata jako např. učitelský sbor, školní třída - žák - učitel, kompetence žáků, co žákům vadí, co žáci oceňují, potřeby člověka, typologie, učitel - rodiče, problémový rodič, přístup k problémovým jevům, problémové kategorie žáků, výchovný plán pro skupinu, nedůsledný učitel ...

          Na základě projektu MIŠ pak naše škola sestavila Školní program proti šikanování, jehož součástí je schéma programu proti šikanování, klíčová opatření (prevence ve výuce, třídnických hodinách, spolupráce s rodiči, vztahy s okolními školami, ...) a v neposlední řadě krizový scénář (první kroky pomoci, vyšetřování, ...).
           Na konci školního roku bylo provedeno opět dotazníkové šetření na téma šikana - vztahy mezi žáky. Jelikož všichni učitelé byli s průběhem projektu obeznámeni a měli tak možnost se svými třídami více pracovat a využít jiných metod a nových nápadů, tak z výsledků dotazníku bylo pak patrné, že výskyt šikany v jednotlivých třídách poklesl.<< Zpět"