Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Pokyny ke školnímu stravování

Školní jídelna 2020/2021

Vedoucí šk. jídelny: Věra Mahdalová

tel: 572 646 260, e-mail: vera.mahdalova@zsbanov.cz 


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Každý strávník zahájí stravování ve školní jídelně tak, že osobně nebo jeho zákonný zástupce do kanceláře vedoucí ŠJ odevzdá vyplněné potřebné tiskopisy:

1) Závazná přihláška ke školnímu stravování + Vyplněné stravovací zvyklosti (ke stažení ZDE)

2) Příkaz povolení inkasa potvrzený příslušnou bankou. Vyplňují pouze noví strávníci (především tedy prvňáčci a noví žáci přicházející do šestých tříd)! (ke stažení ZDE)

a následně:

3) POZOR! NOVINKY!

a) Přecházíme na systém čipů. Zákonný zástupce zaplatí zálohu za čip (120,- Kč). Čip je platný po celou dobu školní docházky.

ČIPY => veškeré podrobné informace, které by vás mohly zajímat naleznete na: STRAVA.CZ - OBJEDNÁVÁNÍ INTERNETEM.

V případě ztráty je třeba tuto oznámit vedoucí ŠJ a zakoupit nový čip.

Po splnění podmínek předchozích bodů je strávník přihlášen ke stravování dle svých stravovacích zvyklostí na období příslušného školního roku.

V případě ukončení stravování je nutno vyplnit tiskopis - Odhláška ze stravování – netýká se vycházejících žáků z 9. tříd.

b) Vzhledem ke zdražení obědu o 2 Kč, zvyšte si limit k platbě inkasem na 800,- Kč! Děkujeme.


PLACENÍ OBĚDŮ

Probíhá na naší škole dvěma způsoby:

1) Bezhotovostně - inkasem

Je třeba zadat své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu č.: 1542952369/0800. Variabilní symbol = číslo strávníka vám sdělí vedoucí ŠJ.

A pozor! Vzhledem ke zdražení obědu o 2 Kč, zvyšte si limit k platbě inkasem na 800,- Kč! Děkujeme. Inkaso bude provedeno k 20. každého měsíce, vždy zpětně za měsíc předešlý a bude sníženo o odhlášené obědy.

2) Hotovostně - výjimečně je možno hradit obědy po ukončení kalendářního měsíce hotově v kanceláři u vedoucí ŠJ nejpozději do posledního dne v měsíci. Dítě dostane stvrzenku o zaplacení. Obědy, které nebudou včas zaplacené, nebudou dítěti příští měsíc vydány!


VĚKOVÉ KATEGORIE

Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce tj.1. září - 31. srpna (vyhl. č. 107/2005 Sb. příloha 2) následovně:

kategorie
cena dotovaného obědacena nedotovaného oběda
1H7 – 10 let28 Kč49 Kč
2H11 – 14 let30 Kč51 Kč
3H15 a více let32 Kč53 Kč


ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDU

Provádí zákonný zástupce žáka na www.strava.cz. (návod ZDE)

Předem známá nepřítomnost ( rovnátka, očkování, školní výlet… ) musí být odhlášena nejpozději den předem z důvodu normování počtu jídel - neodhlašuje se ráno! Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Při odhlašování je třeba nahlásit jméno, třídu a počet odhlašovaných dnů - nelze odhlašovat na dobu neurčitou. V případě nemoci strávníka je možné odnést jeho oběd ve vlastním jídlonosiči pouze první den. V dalších dnech nemoci neodhlášená strava propadá a je navíc účtována včetně režijních nákladů.


PROVOZNÍ REŽIM JÍDELNY

Doba výdeje obědů: 11.20 – 14.00 hodin

Žáci jsou povinni se řídit pokyny dozorujícího zaměstnance, chovat se při jídle slušně o ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a nepoškozovat majetek školní jídelny. Řád školní jídelny visí vedle nástěnky v jídelně a žáci jsou povinni jej dodržovat.


STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY

- je prováděno v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. platnou od 8. 3. 2005

- je zajišťováno pro všechny žáky školy

- úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny pro dané věkové kategorie (vyhl. č.107/2005 Sb. příloha 2)

- je hrazeno ze tří zdrojů

a) žáci platí náklady na potraviny

b) mzdy jsou hrazeny ze státních prostředků prostřednictvím odboru školství

c) věcnou režii hradí zřizovatel – energie, vybavení, investice

- žáci mají nárok na oběd pouze po dobu jejich pobytu ve škole (§ 119 a § 122 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále první den neplánované nepřítomnosti (§ 4 ods. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.) V dalších dnech nemají žáci na dotované obědy stravovací nárok a nesmí obědy odebírat.


ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

http://www.zsbanov.cz/jidelna/radskjid.pdf


Věra Mahdalová, vedoucí ŠJ