Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • STATUT A CÍLE ŠPP

Statut školního poradenského pracoviště
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V posledních letech prochází naše společnost změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat. Naše ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům. Školní poradenský tým úzce spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli.


Hlavní cíl školního poradenského pracoviště
Hlavním cílem činnosti ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby s ohledem na vzdělávací potřeby žáků školy a v rozsahu odpovídajícím počtu žáků, zejména v oblasti:
- výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření (dále „PO“);
- péče o žáky nadané a mimořádně;
- péče o žáky s odlišným mateřským jazykem (dále „OMJ“);
- řešení problémů souvisejících se školní docházkou;
- kariérového poradenství;
- prevence rizikového chování žáků;
- práce s třídními kolektivy - podpora dobrých vztahů, diagnostika vztahů - třídní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností;
- řešení výchovných problémů - spolu s rodiči hledáme řešení při výchovných problémech žáků aj.