Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Volitelné předměty 2022/2023

Každoročně si žáci sedmých, osmých a devátých tříd k povinným předmětům volí další předměty. Pro příští školní rok 2022/2023 se budou rozhodovat pro tyto předměty budoucí sedmé třídy v rozsahu 2 hodin týdně, osmé a deváté třídy v rozsahu 3 hodin týdně. Aby si mohli žáci vybrat podle svých zájmů a schopností, vyučující představují stručnou anotaci těchto předmětů.


Konverzace z anglického jazyka (Mgr. Petra Kočendová)
Výuka je organizována s ohledem na požadavky a znalosti žáků a soustřeďuje se hlavně na procvičení a upevnění slovní zásoby v propojení s gramatikou. Žáci si nejen rozšiřují slovní zásobu (včetně správné výslovnosti a intonace ), ale jsou také vedeni ke srovnávání různých pohledů na svět, k diskuzi o rozličných tématech, ke schopnosti zareagovat v různých reálných situacích i k poznávání historie a kultury především anglicky mluvících zemí.
Ve výuce se soustředíme na připravenost žáka být jazykově ( ústně či písemně ) aktivní ve svém životě.
Sportovní hry (Mgr. Radek Masař)
Sportovní hry dívek jsou zaměřeny na volejbal – herní činnosti jednotlivce a hra, případně na basketbal a florbal.
Sportovní hry chlapců jsou zaměřeny na florbal, basketbal, fotbal – herní činnost jednotlivce a hra.
Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně.
Technická praktika (Mgr. Martina Pavlíčková)
Tento předmět je vhodný pro žáky, kteří se budou hlásit na průmyslové a stavební školy. Žáci se učí pracovat s různými materiály (kov, dřevo, plasty) a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Druhou částí předmětu je technické kreslení, v němž se žáci seznamují se základy rýsování (kružnice, oblouky, přímky, úsečky, technické písmo, pravidelné mnohoúhelníky), kótováním technických výkresů (zásady kótování, zobrazování a kótování plochých těles, kružnice, oblouk, mnohotvar, kóty ve strojírenství a stavebnictví, měřítko zobrazení) a názorným zobrazením těles (volné rovnoběžné promítání, pravoúhlé promítání na dvě, tři navzájem kolmé průmětny).
Časová dotace je 1 hodina týdně; předmět je vyučován ve dvouhodinových blocích.
Tvorba školního časopisu Bublanina (Mgr. Vlastimil Ondra)
Jedná se o předmět zahrnující mnoho rozmanitých činností zasahujících do řady předmětů. Žáci, kteří budou navštěvovat tento předmět budou rozvíjet kritické myšlení, schopnost jasně formulovat své myšlenky, zdokonalovat se v práci s počítačem a prohloubí své znalosti o využití internetu pro vlastní potřeby.
Žáci při tvorbě školního časopisu Bublanina budou:
  • vymýšlet jeho obsah
  • psát články, ankety
  • navrhovat grafický vzhled stránek
  • fotografovat ve škole a na školních akcích
  • se učit na počítači upravovat digitální fotografie
  • učit se pracovat v grafickém programu pro sazbu novin, knih a časopisů
  • seznámí se s přípravou časopisu k tisku
  • budou se podílet na jeho tisku a distribuci
Tyto činnosti si v průběhu výuky částečně rozdělíme podle toho, co bude komu nejvíce vyhovovat a také podle toho, co koho bude hlavně bavit. Jsou připraveny posty: NOVINÁŘ, FOTOGRAF, POČÍTAČOVÝ EXPERT, DESIGNER, MOZEK…
Cvičení z matematiky a českého jazyka (Mgr. Martina Pavlíčková, Mgr. Hana Boráková a Mgr. Helena Urbánková)
Jedná se o upevnění a rozšíření znalostí, plus učení strategií při psaní přijímačkových testů.